Erfgoedwerking

Ontsluiting en erfgoedwerking

De voorbije decennia zijn al heel wat initiatieven genomen die betrekking hadden op het bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van onderdelen uit het archief en de bibliotheek van de Stichting de Bethune.

De eerste aanzetten tot het opstellen van de inventarissen van de diverse persoonsarchieven dateren uit de jaren 1980.

Op middellange en lange termijn bleek het erfgoedgeheel echter bedreigd. Er was nood aan een aantal professionele basisingrepen op het gebied van preservatie en ontsluiting. Het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid ondersteunde de Stichting bij de eerste stappen in de professionele erfgoedzorg. Na afloop van dit project werd de toekomst van de Stichting de Bethune verzekerd door de aanstelling van een deeltijdse erfgoedmedewerker, die de werking van de organisatie op zich neemt.

Doelstellingen

De bewaring en preservatie van het erfgoed

Om archiefstukken op lange termijn te kunnen bewaren, is de creatie van goede bewaaromstandigheden, voor zowel het archief als de bibliotheekcollectie essentieel. De aandacht gaat daarbij naar:

  • het stofvrij maken van de ruimtes
  • het herverpakken van archiefstukken met zuurvrij verpakkingsmateriaal
  • controle van temperatuur en luchtvochtigheid in de bewaarruimtes
  • restauratie/conservatie van oude drukken

Het ontsluiten en online ter beschikking stellen van het erfgoed

De Stichting de Bethune digitaliseert geregeld stukken. In het verleden werden duizenden rouwbrieven en postkaarten gescand. Die zijn deels ook te raadplegen op de beeldbank van de stad Kortrijk.

De publieksgerichte valorisatie van deelcollecties uit het erfgoedgeheel

De collectie van de familie de Bethune vertoont raakpunten met een veelheid aan domeinen, zowel op wetenschappelijk (geschiedenis, economie, kunst, architectuur, politiek,…) als meer populariserend (heemkundig, volkskunde, familiekunde,…) vlak. Ze biedt heel wat mogelijkheden inzake onderzoek. We trachten dan ook het archief en de bibliotheek bij een breed publiek bekend te maken. We doen dit onder meer via deze website, via eigen publicaties, via de organisatie van rondleidingen in het archief en de bibliotheek en door onze deelname aan publieksgerichte evenementen zoals de jaarlijkse Erfgoeddag.